9. Samenvatting

Diagnostiek

In 1e lijn: drie contacten met POH en één met HA. In 2e lijn: Carrousel

•Anamnese: klachten (hoesten, dyspnoe)+relevante risicofactor;

•Spirometrie: (in rustige fase!): FEV1/FVC< LLN. Let op kwaliteit!;

•Comorbiditeit: bepalen (kunnen klachten (mede) worden veroorzaakt door andere oorzaken?);

•Longfunctiebeperking bepalen (FEV1, reversibiliteit).

 

Ziektelastbeoordeling

•"harde criteria": rode vlaggen onder andere Gold, BMI, CCQ., MRC etc.;

•"zachte criteria": samen met patiënt beoordelen aan de hand van fysische beperking, klachten,

functionele beperking, coping;

 

Getrapte beoordeling en zorgroutebepaling

•Bij ‘harde" of "zachte" aanwijzingen voor toegenomen ziektelast die niet in eerste lijn aan te pakken zijn: beoordeling 2e lijn (carrousel);

•Zorgroutebepaling na maximaal 3 maanden carrouselfase:

o Zorgroute 1 = 1e lijn;

oZorgroute 2 =gemeenschappelijke zorg;

oZorgroute 3 = 2e lijn

 

Individueel zorgplan

•Elke patiënt heeft recht op een individueel behandelplan: wat mag deze verwachten van zijn behandelaar;

•Stel dit op schrift en evalueer dit;

•Waar mogelijk worden met de patiënt individuele zorgdoelen bepaald en geëvalueerd.

 

Specifieke behandeling.
de specifieke zorgelementen zijn

 

Niet medicamenteus:

•Educatie over COPD;

•Monitoring van gezondheidstoestand;

•Stoppen met roken aanbod (ook dit is getrapt: bij onvoldoende resultaat verwijzing 2

lijn);

•Beweegstatus en beweegadvisering; laagdrempelige specialistische advisering door gekwalificeerde fysiotherapeut;

 

•Adviezen gebruik ademhalingsspieren (fysiotherapeut);

•Voedingsbeoordeling en– advisering;

 

Medicamenteus

•Luchtwegverwijding;

•Op specifieke indicatie (exacerbaties =2jr) ontstekingremming;

•Beoordeel jaarlijks de inhalatie (techniek, gebruik);

•Exacerbatiemanagement: snel behandelen; na afloop evalueren;

•Griepvaccinatie.

 

Registraties

Zowel POH als huisarts registreert in KIS in alle fasen van zorg.

 

Screening en case-finding

Nadruk ligt in eerste instantie op adequaat behandelen van bekende patiënten. Als dit op orde is

identificatie van nieuwe patiënten via COPD-risicotest.

 

Rode vlaggen / bezwarende factoren bij beleid COPD in de huisartspraktijk:

Diagnostische problemen

•COPD op jonge leeftijd, arbitrair 50 jaar;

•Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% predicted of < 1,5 l absoluut;

•Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten;

•Nooit gerookt en geen onderbehandelde astma;

•Ongewenst gewichtsverlies > 5%/mnd, > 10%/6 mnd, of BMI <21, VVMI < 16 (*), < 15 (*),

zonder andere verklaring;

•Verdenking hypoxemie: bijv. perifere zuurstofsaturatie =92%, desaturatie bij inspanning 3% of

=90% absoluut.

 

Onvoldoende bereiken behandeldoel

•Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD

(bijv.CCQ >2, MRC=3);

•Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% pred, of < 1,5 l absoluut;

Snel progressief beloop (toename dyspnoe, afname inspanningsvermogen), ook bij stabiele

FEV1;

•Progressief longfunctieverlies (bijv. FEV1 > 150 ml/jaar) over meerdere jaren;

•Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling;

•Mogelijke indicatie voor longrevalidatie;

•Matig tot ernstige adaptatieproblemen;

•Exacerbatie =2 afgelopen jaar waarvoor orale steroïden;

•Comorbiditeit, in het bijzonder hartfalen.

Een compleet overzicht van het zorgproces is te vinden in de bijlage

(zie bijlage 1, Zorgproces algemeen, blz. 40)

 

Aanvullende diagnostiek in tweede lijn (Carrousel): X thorax ,lab (evt. ECG) en TLC (hyperinflatie) en

 

Codiffusie capaciteit (gastransport). Zes minuten looptest, beoordeling ademtechniek en spierkracht.

 

VVMI bij BMI<21

  

 

Wat is veranderd?

 

Diagnostiek:

 

- Afkappunt voor luchtwegobstructie is niet langer 0,7 maar de Lower Limit of normal, waardoor jonge mensen niet ten onrechte worden gemist en ouderen niet ten onrechte als COPD beoordeeld. Dit loopt vooruit op de nieuwe NHG-standaard van 2015.

Ziektelastbeoordeling en zorgplan:

 - Meer nadruk op onderscheid "harde criteria", rode vlaggen, en een beschrijving van daadwerkelijke last van de patiënt; 

- Minimale eisen individueel behandelplan beschreven.

Verder 

- Meer aandacht voor beschrijving voorwaarden voor zorg; 

- Meer grafische weergaven van zorgprocessen.

 


© 2021 Samergo