8.2 De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner voert een zelfstandig spreekuur in de huisartsenpraktijk voor patiënten met COPD met milde/matige ziektelast. Bovendien zal zij de patiënten ondersteunen en voorlichten bij het stoppen met roken. Zij voert de taken uit die voorheen door de huisarts werden uitgevoerd. Het takenpakket van de praktijkondersteuner omvat directe patiëntenzorg, educatie van de patiënt, inhalatiecontrole- en uitleg, het onderzoeken van de longfunctie d.m.v. spirometrie, zelfmanagement aanleren en voorlichting geven. Tevens zal zij inventariseren m.b.v. de CCQ en MRC (zie bijlage 7 , CCQ procedure en score, bijlage 8, CCQ vragenlijst & bijlage 9, MRC score). Naast kennis op het gebied van COPD, dient de praktijkondersteuner ook op de hoogte te zijn van vaak optredende comorbiditeit (respiratoire comorbiditeit, zoals bovenste luchtweginfecties en acute bronchitis, of hart- en vaatziekten, zoals decompensatio cordis, angina pectoris, hypertensie en longkanker). Zo nodig overlegt de praktijkondersteuner met de huisarts. De praktijkondersteuner coördineert de zorg en is op de hoogte van de diverse disciplines en instanties die bij de zorg betrokken kunnen worden. Voor de patiënten die door de huisarts behandeld worden vervuld de praktijkondersteuner een consultatieve functie.

© 2021 Samergo