6.1 Educatie

Voorlichting aan personen met COPD is een voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Het is belangrijk om patiënten goed te informeren en te betrekken bij de zorg. Voor goede voorlichting zijn twee basisvoorwaarden nodig:

De voorlichter (in het algemeen de praktijkondersteuner) heeft goed zicht op de mogelijke probleemvelden en de soorten oplossingen die bereikbaar zijn:

•de voorlichter geeft de patiënt alle ruimte om zelf (mede) te beoordelen welke veranderingen wenselijk en haalbaar zijn.
•Aan de hand van de educatiechecklist (zie bijlage 15, Educatie checklist door POH en longverpleegkundige, blz. 55) wordt hier binnen het zorgmodel vorm aan gegeven. Mondelinge voorlichting kan worden ondersteund met foldermateriaal van het Longfonds of zelf ontwikkeld materiaal. Daarbij valt onder voorlichting ook de psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn of haar directe omgeving. Hierbij zal onder meer aandacht zijn voor sociaal isolement, depressie, angst en acceptatie. Het verhogen van de kwaliteit van leven bij patiënten met COPD is hierbij essentieel. De te beïnvloeden niet medicamenteuze aspecten van COPD zijn:
•Educatie;
•Stoppen met roken;
•Beweging (beweegadviezen, beweegconsult bij gespecialiseerde fysiotherapeut, groepsgewijs bewegen, monodisciplinaire resp. multidisciplinaire specifieke beweegprogramma’s);
•Technieken om met kortademigheid om te gaan (ademhalingsoefeningen);
•Mogelijkheden om met weinig lucht toch goed te presteren (gespecialiseerde fysiotherapeut);
•Energie verdelen over de dag;
•Leren vermijden van prikkels;
•Vroegtijdig herkennen van verergering (exacerbatie afspraken);
•Invloed van emoties; een gezonde omgang me de klachten en beperkingen van COPD en comorbiditeit;
•Rol van (gezonde) voeding.

© 2021 Samergo