5.1 Intensieve behandelfase

De intensieve behandelfase heeft als doel, met de patiënt te komen tot een adequaat zorgplan resp. behandelplan. Onder zorgplan verstaan wij hier het geheel van alle acties die tot verbetering van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt kunnen leiden. Onder behandelplan verstaan wij het geheel van afspraken dat patiënt met de behandelaars heeft hiertoe, dit beschrijft in belangrijke mate hetgeen de patiënt van de behandelaar mag verwachten. 

Om de patiënt in staat te stellen te komen tot individuele streefdoelen is het allereerst nodig dat deze zijn eventuele beperkingen kan relateren aan de ziekte. Steeds wordt hier uitgegaan van

•fysieke beperking (m.n. longfunctie, spiermassa- en spierkrachtverlies, comorbiditeit, exacerbaties);
•functieverlies (inspanningstolerantie, ADL beperkingen);
•klachten (moeheid, dyspnoe, hoesten, slaapstoornissen;
•coping ((in-)activiteit, isolatie, roken, eetpatroon, stemming en angst.

(zie bijlage 14, Persoonlijke streefdoelen, blz. 54)

De methode die hiervoor het meest gepast is is die van de motivational interviewing. De

praktijkondersteuner wordt geacht deze techniek in voldoende mate te (blijven) beheersen.

© 2021 Samergo