4.2. Ketenzorgafspraak

4.2 Ketenzorgafspraak

De volgende stap is deze patiënten op te roepen voor het spreekuur om de inclusiecriteria te verifiëren en de patiënt te informeren over opname in de ketenzorg. Bij opname in het ketenzorgprogramma krijgt de patiënt een informatiefolder mee. Een behandelovereenkomst wordt desgewenst mondeling of schriftelijk vastgelegd naar gelang de keuze van de zorggroep.

Bij patiënten met de dubbeldiagnose astma/COPD wordt een keuze gemaakt in welk zorgprogramma zij geïncludeerd worden. Criteria hierbij zijn: het rookgedrag van de patiënt als oorzaak van de niet-reversibele obstructie (COPD) en de noodzaak tot gebruik van inhalatiesteroïden voor controle bij een typische anamnese (astma). Uiteindelijk zal de aandoening die de ziektelast het meest beïnvloedt beslissend zijn voor de keuze.

© 2021 Samergo