3.5. De ziekenhuizen

3.5 De ziekenhuizen

Het ziekenhuis biedt onderdak aan die ketenzorgactiviteiten die hiervoor van belang zijn en zal hierbinnen zo veel mogelijk ondersteuning bieden, te weten binnen de disciplines

 de longarts

 de longverpleegkundigen

 het longfunctielaboratorium

 de afdeling (long)fysiotherapie

 diëtetiek

 de stoppen-met-rokenpoli

De ziekenhuizen zullen zich committeren aan de afspraken die binnen de ketenzorg gemaakt zijn en deze uitdragen binnen en buiten haar muren.

© 2021 Samergo