1. Inleiding

Dit protocol is ontwikkeld door samenwerking van 6 zorggroepen, te weten zorggroepen De Bevelanden, Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard, Schouwen-Duiveland en Walcherse Huisartsen Coöperatie.

Dit zorg- en samenwerkingsprotocol is opgesteld om de astma-ketenzorg voor volwassenen uniform te organiseren, multidisciplinair zoals beschreven in de zorgstandaard en met mogelijkheden tot het uitwerken van een DBC. Diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op de NHG standaard Astma bij volwassenen (2015) en de Zorgstandaard Astma (2012). Het doel van het zorgprogramma astma is het streven naar goede astmacontrole bij de patiënt.

Eind 2012 heeft de Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard Astma bij Volwassenen uitgegeven. Hierin staat beschreven waar goede zorg voor astmapatiënten aan moet voldoen volgens de meest recente richtlijnen en afspraken.

Definitie

Bij astma is er sprake van een chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen die samengaat met de neiging van het luchtwegsysteem sneller en heftiger te reageren op luchtwegvernauwende prikkels. Er is sprake van toegenomen luchtweggevoeligheid (bronchiale hyperreactiviteit). Dit resulteert bij patiënten in wisselend ernstige klachten, zoals kortademigheid, benauwdheid, piepende ademhaling en (nachtelijk) hoesten. De luchtwegvernauwing is variabel en veelal reversibel, hetzij spontaan, hetzij onder invloed van medicatie1.

Epidemiologie

Astma ontstaat vooral op jonge leeftijd maar kan ook na het 50e levensjaar voor het eerst optreden. De incidentie in de huisartsenpraktijk is bij volwassenen ongeveer 6 per 1.000 patiënten per jaar en daalt licht met de leeftijd. De prevalentie is ongeveer 35 per 1.000 patiënten en  neemt af van 35-40 per 1000 jongvolwassenen tot 26 per 1000 patiënten bij 75-plussers. Astma wordt in de huisartsenpraktijk bij volwassenen gemiddeld anderhalf maal vaker vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. De verschillen in prevalentie van astma tussen de autochtone bevolking en de verschillende allochtone groepen in Nederland zijn vooralsnog niet duidelijk2.

Ervaring van zorggroepen die enkele jaren astmaketenzorg gecontracteerd hebben leert dat uiteindelijk 1,5 -2,5 % van de populatie in dit zorgprogramma geïncludeerd is.

  1. Zorgstandaard Astma bij Volwassenen, LAN 2012
  2. NHG-standaard Astma bij Volwassenen, 2015


Werkgroep
Karin Aulbers (kaderarts astma/COPD, ZG Hoeksewaard)
Tamara de Jonge (praktijkondersteuner, ZG Walcherse Huisartsen Coöperatie)
Christa Oosthoek (praktijkondersteuner, ZG Cohaesie)
Corine Schilperoort (praktijkondersteuner, ZG Hoeksewaard)
Paul de Vries (huisarts, deskundige astma/COPD, ZG Haringvliet en ZG Cohaesie)
Irene Vrolijk (huisarts, ZG Schouwen-Duiveland)
Margriet Zaagman (longverpleegkundige, ZG de Bevelanden)

 

 

© 2021 Samergo