4.3 Tweedelijns ketenpartners

Afspraken met deze specialisten kunnen het beste worden vastgelegd door middel van regionale transmurale afspraken, afgeleid van de landelijke transmurale afspraken op dit gebied.

Deze zijn te vinden op de website van het NHG: http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_samenwerking/k_ltas.htm

Op dit moment is er een LTA Acuut coronair syndroom (link naar D.d.), Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct (link naar D.a.), Chronische nierschade(link naar D.c.) en TIA/CVA. (link naar D.e.)

De landelijke transmurale afspraak CVRM is nog in ontwikkeling, binnenkort wordt een nieuwe versie verwacht. Zodra deze LTA bekend is, wordt deze op de website geplaatst. In de LTA’s gaat het om zowel afstemming over zorginhoud, exclusiecriteria en verwijzing naar de 2e lijn, als om consultatie bij complexere gevallen die nog niet worden verwezen. Ook over terugverwijzing dienen goede schriftelijke afspraken te worden gemaakt, alsmede over onderlinge informatievoorziening.

Partners uit de tweede lijn:

–  Cardiologen

–  Internisten en nefrologen

–  Neurologen

–  Vaatchirurgen

–  Gespecialiseerde verpleegkundigen

Verwijscriteria vanuit NHG standaard:

–  Bij een sterk belaste familieanamnese met plotse hartdood op jonge leeftijd kan verwijzing
    naar cardioloog of klinisch geneticus zinvol zijn

–  Bij verdenking op familiaire hypercholesterolemie kan verwijzing naar een internist zinvol zijn
    (zie ook NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie)
    (link naar NHG standaard, standpunt diagnostiek etc, zit al in mapje NHG standaarden)

–  Indien er een reële verdenking is op een hypertensieve crisis (link naar 1.2.4.a.), dient
    de patiënt direct te worden verwezen naar een ziekenhuis.

–  Verwijs naar een internist bij (vermoeden op) secundaire hypertensie (link naar 1.2.4.a.)

–  Overweeg verwijzing naar een internist indien er een hoog risico op HVZ blijft bestaan en
    er gedurende > 6 maanden persisterende TRH (link naar 2.3.4.) bestaat bij:

  • patiënten jonger dan 65 jaar
  • patiënten van 65 jaar en ouder met een SBD > 160 mmHg
  • Voor verwijzing bij (nieuwe) HVZ gelden de vigerende richtlijnen, de NHG standaarden (link naar A.) en LTA’s. (link naar D.)

© 2019 Steunpunt KOEL