4.2 Eerstelijns ketenpartners

Het is belangrijk met de ketenpartners uit de eerste lijn goede afspraken te maken over verwijzing, terugverwijzing, aantal en duur behandelingen. Indien mogelijk verloopt deze communicatie via het KIS.

Laboratoria

Dit kan een ziekenhuislaboratorium of eerstelijns diagnostisch centrum zijn.

Diagnostische centra bieden steeds meer diensten aan ten behoeve van ketenzorg en eerstelijnszorg. Zij kunnen op grotere schaal inkopen en diensten leveren, waardoor dit efficiënter kan gebeuren en de zorggroep niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Te denken valt aan diagnostiek met behulp van Doppler, ECG, echografie, bloedafname voor laboratoriumonderzoek uiteraard, maar ook aan 24-uurs bloeddrukmeting. Een aantal laboratoria levert ook ondersteunende diensten op het gebied van ICT en organisatie/administratie. Adressen van eerstelijns diagnostische centra zijn te vinden via de website van de SAN (www.de-san.nl/sanleden.html ). Een voordeel van diagnostiek in diagnostische centra of huisartsenlaboratoria, is dat ook de diagnostiek in de eerst lijn kan blijven en een patiënt niet voor diagnostiek naar de tweede lijn moet worden verwezen.

Diëtisten

Diëtisten kunnen worden ingeschakeld voor die patiënten die een gespecialiseerd voedingsadvies nodig hebben. Dit is een wezenlijk onderdeel van het vasculair risicomanagement volgens de standaard. Diëtisten kunnen ook binnen de zorggroep een adviesfunctie vervullen. Belangrijk is de samenhang in de aanpak van overgewicht en leefstijl, daarom dient er een goede afstemming te zijn met de leefstijladviezen van de POH en eventuele beweegprogramma’s van de fysiotherapeut.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten

Veel fysiotherapeuten bieden specifiek op HVZ  patiënten gerichte beweegprogramma’s aan, vaak gecombineerd met fitness activiteiten. Ook voor preventieve bewegingsprogramma’s is het mogelijk afspraken te maken. Daarnaast kunnen zij binnen de zorggroep een adviesfunctie op dit terrein vervullen. Een aantal verzekeraars vergoedt alleen  het opstarten van een beweegprogramma.

Psychologen en gedragstherapeuten

Deze beroepsbeoefenaren worden ingeschakeld om gedragsveranderingen (bijvoorbeeld niet roken en meer bewegen) te helpen realiseren en om factoren als angst en depressie mee te helpen aanpakken.

Apothekers

In 2012 kan medicatie nog niet opgenomen worden in de integrale bekostiging. Apothekers kunnen echter wel ingeschakeld worden bij advies over onderdelen van de keten CVRM, zijn uiteraard van belang voor bewaking van de medicatie, therapietrouw en uitlevering van middelen.

Thuiszorgorganisaties

Via thuiszorgorganisaties kunnen afspraken worden gemaakt over het inschakelen van verpleegkundigen voor onderdelen van de keten, als alternatief voor praktijkverpleegkundigen of POH. Daarnaast is het vooral bij ouderen met multimorbiditeit van belang om met de thuiszorg goed af te stemmen.

Facilitair dienstverleners

Deze kunnen een rol spelen bij het verzorgen van administratieve diensten, verzameling van gegevens en het inhuren van personeel.

© 2019 Steunpunt KOEL