4.1 Ketenpartners

Om na te gaan welke ketenpartners bij het zorgprogramma CVRM betrokken worden, dient allereerst gedefinieerd te worden wat relevante partners zijn en naar welke zorgverleners substantiële patiëntenstromen gaan. Beperking van de soorten patiëntenstromen is van belang om in een latere fase administratieve problemen te voorkomen door goede afspraken te maken met alle betrokkenen. Voor alle contacten en contracten met ketenpartners geldt dat rekening moet worden gehouden met de richtsnoeren voor zorggroepen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa en de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Deze zijn te vinden op de websites van de NMa, NZa en de Adviesgroep Ketenzorg. In essentie komt het erop neer, dat de zorggroep als onderneming valt onder de Mededingingswet en rekening moet houden met eventuele aanmerkelijke marktmacht in een regio. Er mag geen misbruik worden gemaakt van een machts- of monopoliepositie door bijvoorbeeld op voorhand bepaalde zorgverleners uit te sluiten (als ze wel aan de kwaliteitscriteria voldoen) of extreem lage prijzen te bedingen.

De keten-DBC CVRM is een keten-DBC voor de eerste lijn. Om die reden wordt aangeraden niet over alle potentiële CVRM patiënten afspraken te maken. De patiënten met een ernstige ziektelast en het overgrote deel met een matige ziektelast blijven onder de tweedelijns-DBC’s vallen. Bovendien blijkt uit de tabel met prevalentiecijfers dat het om grote aantallen patiënten per praktijk en per regio kan gaan.

Daarom wordt aanbevolen de zorgketen in eerste instantie te richten op patiënten die al onder behandeling zijn van de eerste lijn en de afweging te maken in hoeverre het haalbaar is om alle mogelijke doelgroepen en activiteiten tegelijkertijd te bedienen. Er kan ook gekozen worden voor een stapsgewijze opbouw, waarbij ervaring wordt opgedaan voor verdere uitrol.

© 2019 Steunpunt KOEL