3.2 Jongeren

Er zijn geen risicotabellen voor personen jonger dan 40 jaar. Ook bij personen jonger dan 50 jaar wordt de risicodrempel van 10% kans op ziekte òf sterfte door HVZ in de komende 10 jaar maar zelden bereikt, terwijl er een groep is die door hun leefstijl en risicofactoren met het vorderen van de tijd op een HVZ afstevent. Vaak komen deze mensen pas in aanmerking voor de diagnose van verhoogd cardiovasculair risico en (medicamenteuze) behandeling als de ziekte klinisch manifest is. Het is daarbij de vraag of de keuze voor een gefixeerde behandelgrens bij jongere personen leidt tot onderbehandeling.

Daarentegen zijn leefstijlaanpassingen juist op jongere leeftijd zinvol omdat deze jarenlange cardiovasculaire belasting voorkomen. Wanneer er geconstateerd wordt dat een individu weliswaar een laag absoluut 10-jaarsrisico op HVZ, maar een zodanig risicoprofiel heeft dat deze daardoor ten opzichte van leeftijdsgenoten een verhoogd relatief heeft, dient de hierop gewezen te worden, en aanpassing van leefstijl (link naar 2.2.) te worden geadviseerd.

Voor de beslissing of er medicamenteuze behandeling moet worden gestart bij jongere individuen dient uitdrukkelijk te worden meegewogen dat het aantal jongere mensen dat dan behandeld dient te worden om èèn ziekte- of sterfgeval te voorkomen zeer hoog is. Er zijn ook geen onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt dat de prognose belangrijk verbetert door langdurige medicamenteuze behandeling in de fase waarin het 10-jaarsrisico op HVZ nog kleiner dan 10% is.

Bij personen < 50 jaar met een herhaald gemeten SBD > 160 mmHg wordt gestart met leefstijlmaatregelen (link naar 2.2). Indien na 3 maanden de verhoogde bloeddruk persisteert, kan eventueel medicamenteuze therapie (link naar 2.3.1.) worden gestart.

Bij personen < 50 jaar met clustering van risico(verhogende)factoren wordt geadviseerd leefstijlmaatregelen (link naar 2.2.) te starten.

© 2019 Steunpunt KOEL