3.1 Ouderen

De risicotabel (link naar 1.2.5.) is niet van toepassing voor personen ouder dan 70 jaar. Het ligt in de lijn der verwachting dat oudere personen een zelfde -of hoger- risico op HVZ hebben als 70-jarigen. Dit betekent echter dat vrijwel alle mensen van 70 jaar of ouder die roken, een SBD > 140 mmHg, of een LDL > 2,5 mmol/L hebben in aanmerking komen voor (medicamenteuze) begeleiding vanwege hun 10-jaars risico op ziekte èn sterfte door HVZ, dat groter is dan 20%. Daarnaast toont de tabel voor 70-jarigen dat ook individuen zònder afwijkende risicofactoren boven de behandelgrens uitkomen. Hierbij ontstaat de vraag of deze algemene behandelgrens niet leidt tot overbehandeling van ouderen. De afweging wel of niet starten met behandeling moet in ieder geval met de patiënt besproken worden. Bij de zeer oudere groepen lijkt preventie van sterfte niet altijd het primaire doel, maar wel de gevolgen van (nieuwe) ziekte.

In diverse studies is gebleken dat antihypertensieve behandeling van 70-plussers de kans op macrovasculair lijden (CVA, coronairlijden en hartfalen) vermindert. Bij 70-plussers met hypertensie (SBD > 140 mmHg), wordt geadviseerd te behandelen met leefstijlmaatregelen(link naar 2.2.) en indien dit onvoldoende effect heeft te starten met antihypertensieve medicatie.(link naar 2.3.1.) Continueren van al eerder gestarte behandeling van hypertensie is zinvol. Bij 80-plussers met hypertensie (SBD > 160 mmHg), wordt geadviseerd te behandelen met leefstijlmaatregelen (link naar 2.2.) en indien dit onvoldoende effect heeft te starten met antihypertensieve medicatie.(link naar 2.3.1.) De SBD dient hierbij niet verder te dalen dan tot 150 mmHg. Ook hier is continueren van al eerder gestarte behandeling van hypertensie zinvol, maar kan eventueel de dosering worden aangepast zodat de SBD rond 140 mmHg komt. Om coronaire events te voorkomen valt het te overwegen om ook bij ouderen te starten met een statine(link naar 2.3.2.) tenzij interacties, comorbiditeit of een korte levensduur op de voorgrond staan.

© 2019 Steunpunt KOEL