2.4 Behandeling zonder verhoogd risico

Zowel de mulitidisciplinaire richtlijn (link naar C.a.) als de NHG standaard (link naar NHG standaard CVRM) doen aanbevelingen voor patiënten zonder verhoogd risico op (sterfte aan) hartvaatziekten, maar met modificeerbare risicofactoren. Het betreft hier de groene en gele (zonder extra risicoverhogende factoren) groep. Deze groep heeft bestaat vrijwel volledig uit jonge patiënten. De aanbeveling voor beiden zijn dan ook vrijwel gelijk.

Het advies luidt: iedereen, ongeacht zijn risico, met modificeerbare risicofactoren, leefstijladviezen (link naar 2.2.) geven. Het betreft hier immers een jonge groep, die bij persisteren van hun risicofactoren afstevenen op een hoog risico.

Voor de beslissing of er medicamenteuze behandeling moet worden gestart bij jongere individuen dient uitdrukkelijk te worden meegewogen dat het aantal jongere mensen dat dan behandeld dient te worden om één ziekte- of sterfgeval te voorkomen zeer hoog is. Er zijn ook geen onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt dat de prognose belangrijk verbetert door langdurige medicamenteuze behandeling in de fase waarin het 10-jaarsrisico op HVZ nog kleiner dan 10% is.

Bij personen < 50 jaar met een herhaald gemeten SBD > 160 mmHg wordt gestart met leefstijlmaatregelen (link naar 2.2.). Indien na 3 maanden de verhoogde bloeddruk persisteert, kan eventueel medicamenteuze therapie (link naar 2.3.1.) worden gestart.

Bij personen < 50 jaar met clustering van risico(verhogende)factoren wordt geadviseerd leefstijlmaatregelen (link naar 2.2.) te starten.

Bij een SBD>180mmHg en/of een TC/HDL ratio >8 wordt geadviseerd medicamenteus (link naar 2.3.1) te behandelen, ongeacht het risico.

Zoals uit bovenstaande blijkt, bevatten de richtlijnen aanwijzingen voor behandeling van de laag risicogroep. Er zijn echter geen zorgverzekeraars, die deze zorg vanuit de DBC CVRM vergoeden. Dit is een aandachtspunt tijdens de onderhandelingen. Leefstijlbegeleiding is tijdsintensief en de POH is de meest aangewezen persoon deze zorg te begeleiden.

© 2019 Steunpunt KOEL