7. Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidbevordering wordt in deze handreiking uiteen gezet in intervisie en nascholing. Het GGZ aanbod vanuit Leerpunt KOEL inclusief de Verdiepingsleergang POH-GGZ kan men vinden op www.leerpuntkoel.nl.

Intervisie
In de functieomschrijving van de POH GGZ staat dat de POH GGZ een vorm van intervisie moet volgen. Bij intervisie worden, binnen een groep van ongeveer 8 collega’s, ingewikkelde situaties volgens een gestructureerde methode besproken. Afhankelijk van het probleem staat de inbrenger centraal of de patiënt. De intervisie moet geleid worden door een getrainde begeleider (bijvoorbeeld een GGZ kaderhuisarts) om het proces te bewaken en huisartsgeneeskundige visie en deskundigheid zo nodig in te brengen. In dit zorgprogramma wordt geadviseerd om intervisie maandelijks te organiseren. Elke POH GGZ heeft afhankelijk van het aantal uren van de aanstelling tussen 12-20 uur intervisie per jaar. Bij gedetacheerde POH GGZ regelt de instelling de intervisie. Als de POH GGZ in dienst is van de huisarts zal de huisarts en/of POH GGZ dit zelf organiseren en de voorwaarden te bespreken.

© 2021 Samergo