3.2. Probleemverheldering en triage

Het doel is om door middel van screening en triage een beeld te krijgen van de klachten van de patiënt en te verhelderen, om vervolgens de gepaste zorg te bepalen.

Probleemverheldering
Het doel is een beeld te krijgen van de klachten, oorzaken en zelfredzaamheid van de patiënt. De problemen worden vanuit verschillende invalshoeken belicht (onder andere wonen, werk, inkomen, welzijn en familie).

Triage
Het doel van de zorgverlening is te komen tot een voorlopige beschrijving van de klachten en het stellen van een eerste diagnose na het opstellen van een beleid. Het beleid kan zijn afwachten, behandelen/begeleiden binnen de huisartsenpraktijk of verwijzen naar GBGGZ of SGGZ. Het standpunt van het NHG wordt gevolgd om voorlopig af te zien van een triage-instrument, omdat er nog geen gevalideerde instrumenten voor de eerste lijn zijn.

De overheid heeft besloten dat een verwijzing alleen wordt vergoed indien er sprake is van of verdenking is op een DSM-5. De DSM is een classificatiesysteem dat ontwikkeld is voor onderzoek. Een DSM classificatie is geen diagnose, omdat het niets zegt over de ernst en samenhang van de problemen die iemand heeft. De systematiek wordt gebruikt in de 2e lijn, maar is minder geschikt voor de huisartsenpraktijk.

Daar waar de verzekeraars graag hebben dat de verwijzers gebruik maken van een verwijsinstrument zijn de LHV en psyHAG van mening dat screenings niet gevalideerd zijn en daarom het gebruik ervan niet verplicht mag worden.

Daarbij is triageren een van de kernkwaliteiten van de huisarts waarbij de ernst, diagnose en ingewikkeldheid van het probleem van belang is, maar daarnaast ook contextuele factoren zoals financiële aspecten, wens van de patiënt, wachtlijsten, sociale kaart etc.

De 4 DKL is een goed hulpmiddel bij het stellen van de diagnose en is gevalideerd voor de huisartsenpraktijk.

[3] Nadrukkelijk is het niet de bedoeling om uitsluitend naar aanleiding van de uitslag van screeningslijsten een diagnose te stellen. Het screeningsinstrument is een hulpmiddel in het verhelderen van de klacht.

© 2021 Samergo